Menu Close

Dodjela diploma

Nakon odslušanih predavanja i odrađene stručne prakse žene su uspješno položile ispit, te stekli zvanje gerontodomaćice.